logo
DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH-ÁNH SÁNG CỦA TRÍ TUỆ VÀ NIỀM TIN
 • DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH-ÁNH SÁNG CỦA TRÍ TUỆ VÀ NIỀM TIN

 • Giá bìa: 300,000đ 240,000đ
 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Dịch giả: Khác
 • Khổ sách: 16x24 cm
 • Số trang: 635 trang
 • Trọng lượng: 850 g
 • Năm xuất bản: 2014
 • Ebook: 100,000đ
 • Mục lục Trích đoạn
 • Chia sẻ với bạn bè

  "Trước hết nói về đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một da. phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ Quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng  và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngưoi của con mắt mình.

Trong Đảng thực hiện dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"

                                  Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

                         Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014, tr.38 - 39

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng